مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی | porseshneshan

رضایت شغلی به نگرش ها و نظرات کارکنان نسبت به شغل شان یا محیط مربوطه و واکنش هیجانی کلی آن ها در مقابل نقش های شغلی مربوط می شود و یکی از اثربخش ترین و موثرترین شاخص های خشنودی حرفه ای یا شغلی است. رضایت شغلی می تواند به عنوان یک وضعیت احساسی و عاطفی مطلوب ناشی از ارزیابی و تخمین شغل شخص برای دست یابی یا تسهیل رسیدن به موفقیت و ارزش های شغلی دیده شود. همچنین رضایت شغلی بر مسایل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد .

ازجمله تلاشهاي مديريت در جهت حفظ و نگهداري منابع انساني، كاهش نارضايي كاركنان ،ايجاد رضايت شغلي و سازماني براي كاركنان مي‌باشد (ميرسپاسي، 1381). رضايت شغلي، نتيجه ادراك كاركنان است كه محتوا و زمينه شغل آن چيزي را كه براي كارمند ارزشمند است، فراهم مي كند.يك حالت احساسي مثبت يا مطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجريه فرد است. گرینبرگ(2002) بیان می‌نماید که اضافه پرداخت یک عدم تعادل است زمانیکه پاداش‌ها فراتر از تلاش کارکنان در انجام مسئولیت‌هایشان می‌باشند. مشابه بی‌عدالتی پرداخت کم، فقدان چالش ها و تنوع مسئولیت‌های شغل ، بهره‌وری عملکرد و رضایت شغلی کارکنان را کاهش می‌دهد.

بنابراین کارکنان ناراضی ترغیب می‌شوند تا کار فعلی شان را ترک کنند تا بتوانند نیازهای اضافی خود را برآورده سازند(کلارک، 2007، 23). رضایت شغلی، احساسات فرد نسبت به شغلش، همچنین جنبه‌های گوناگون آن می‌باشد(بون وهمکاران، 2011). مازلو و طرفداران بعدی وی رضایت شغلی را بر اسااس نیازهای سلسله مراتبی پنج گانه (نیازهای جسمانی، جنسی، ایمنی، احتارام و خود شکوفایی) استوار ساخنه بود؛ استدلال نطریه انگیزش – بهداشت هرزبرگ این است که یک شغل پرمایه به خشنودی می انجامد. از سوی دیگر یک شغل کم مایه تنها می تواند در بهترین صورت خود، به فقدان ناخشنودی منجر شود. مطالعه رسمی ‌رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل دهه 1930 شروع شد و از دهه 1930 رضایت شغلی بطور گسترده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

  • رضایت شغلی به مجموعه نگرش مثبت و منفی فرد از شغل خود اطلاق می‌شود، متأثر از عوامل متعددی مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، سیاستها، رویه ها، ابعاد شغلی، نظم کار و ویژگیهای شخصیتی کارکنان می‌باشد (سیدجوادين، 1381).
  • پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
  • رضایت شغلی به نگرش ها و نظرات کارکنان نسبت به شغل شان یا محیط مربوطه و واکنش هیجانی کلی آن ها در مقابل نقش های شغلی مربوط می شود و یکی از اثربخش ترین و موثرترین شاخص های خشنودی حرفه ای یا شغلی است.
  • رضايت شغلي، نوعي احساس رضايت و رضايت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است كه با كار مناسب بااستعدادها، ميزان موفقيت در شغل، تأمین نيازهاي منطقي، شكوفايي استعدادها، پيشرفت شغلي، تجربه‌های موفق و جو سازماني ارتباط دارد (میرکمالی، 1386).رضايت شغلي، مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار است كه كاركنان با آن احساس‌ها به كار خود مبانی نظری رضایت شغلی می‌نگرند.
  • مطالعه رسمي رضايت شغلي با مطالعات “هاثورن ” در اوايل سال هاي 1930 تاکنون رضايت شغلي بطور وسيعي مورد مطالعه واقع شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی | porseshneshan

رضایت زمانی ایجاد می‌شود که پاداش‌ها بر مبنای میزان وقت و انرژی که کارکنان برای انجام مسئولیت‌های کاری‌شان صرف می‌نمایند، دریافت شوند. بنابراین، بی‌عدالتی میان آورده‌ها و ستادهای کارکنان منجر به نارضایتی می‌گردد(کلارک، 2007، 22).

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی کارکنان

موضوع کار دلخواه در برابر کار اجباري در بسياري از حوزه‌هاي زندگي شما اهميت دارد، اما بندرت بااهمیت‌تر از زمينه اشتغال است. پژوهش‌ها نشان مي‌دهد که خشنودي شغلي با شادکامي کلي، بهداشت رواني و اميد زندگي طولاني‌تر ارتباط دارد. ويلنت، دريافت که کارکرد شغلي خوب با کارکرد سالم در بسياري از زمينه‌هاي زندگي ارتباط دارد. به صورت ساده می‌توان گفت «رضایت شغلی میزانی است که مردم شغلشان را دوست دارند»؛ به طوری که بعضی از مردم از کار لذت می‌برند و آن را یک بخش مهم زندگی می‌دانند.

تعاریف رضایت شغلی